Учет основных средств в бюджетных учреждениях
Учет основных средств в бюджетных учреждениях
Страница 4

10) предмети, призначені для видачі напрокат, незалежно від вартості;

11) молодняк тварин і тварини на відгодівлі, птиця, кролі, хутрові звірі, сім'ї бджіл, а також піддослідні тварини;

12) багаторічні насадження, що вирощуються в розсадниках як посадочний матеріал.

Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку та звітності за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження та виготовлення, а об'єкти (предмети), первісна вартість яких змінювалась, - за відновлювальною вартістю. Зміна первісної вартості основних засобів проводиться у випадках індексації їх балансової вартості відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, добудівлі, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації відповідних об'єктів. Зміна вартості основних засобів після проведення індексації не є підставою для переведення їх на інший субрахунок. Установи проводять щорічну індексацію балансової вартості груп основних засобів згідно з індексом інфляції року та відповідно до порядку, передбаченого пунктом 8.3.3. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". У випадках, коли проіндексована вартість окремих видів основних засобів (зокрема електронно-обчислювальної техніки) значно відрізняється від їх аналогічних нових зразків, вони зараховуються на баланс установи за ринковими вільними цінами на ці види техніки, діючими станом на дату проведення індексації. При цьому відповідальність за об'єктивність визначення реальної вартості покладається на керівника установи.

Бюджетні установи, які мають на своєму балансі незавершене будівництво, суму зміни вартості обсягів незавершеного будівництва обчислюють відповідно до Рекомендацій Міністерства статистики України та Фонду державного майна України від 17.01.97 р. № 07/1-06/2 щодо визначення окремих вартісних показників у зв'язку з введенням національної грошової одиниці і відображення їх у статистичній звітності з капітального будівництва.

Облік усіх основних засобів, за винятком бібліотечних фондів, ведеться в повних гривнях, без копійок. Сума копійок, сплачених за придбані основні засоби, відноситься зразу на видатки установи. Витрати на капітальний ремонт на збільшення вартості основних засобів не відносяться.

Книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек, обраховуються за номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт, за груповим обліком. Витрати на ремонт та реставрацію книг, у тому числі і на повторні палітурні роботи, на збільшення вартості книг не відносяться і списуються на видатки по кошторису установи.

На основні засоби бюджетних установ амортизаційні нарахування не проводяться, а нараховується знос.

Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отриманні (купівлі) основних засобів, не враховуються до вартості основних засобів і відносяться на статтю видатків на придбання цих засобів.

2. ОБЛІК ЛІКВІДАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.

Основні засоби, які стали непридатними, підлягають списанню у відповідності з Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 02.12.97 р. № 126/137. .Дана інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання основних засобів установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів.

З балансів установ можуть бути списані будівлі, споруди, устаткування, прилади, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші основні засоби, які стали непридатними для подальшого використання: морально застарілі, зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані). Крім того, підлягають списанню будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв'язку з будівництвом нових об'єктів, та такі, що зруйновані часом.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

НЬЮАРК (Newark) , город на северо-востоке США, шт. Нью-Джерси, морской порт при впадении р. Пассейик в бухту Ньюарк, промышленный пригород Нью-Йорка. 275 тыс. жителей (1990, с г. Элизабет и общими пригородами 1,9 млн. жителей). Машиностроительная, химическая, легкая, пищевкусовая (в т. ч. ликеро-водочная) промышленность.

АСТРОЛОГИЯ (от астро ... и ...логия), учение о воздействии небесных светил на земной мир и человека (его темперамент, характер, поступки и будущее), которое определялось через видимые движения на небесной сфере и взаимное расположение светил (констелляцию) в данный момент времени (см. Гороскоп). Возникла в древности (вавилонская храмовая астрология и др.), была тесно связана с астральными культами и астральной мифологией. Получила широкое распространение в Римской империи (первые гороскопы - на рубеже 2-1 вв. до н. э.). С критикой астрологии как разновидности языческого фатализма выступило христианство. Арабская астрология, достигшая значительного развития в 9-10 вв., с 12 в. проникает в Европу, где астрология пользуется влиянием до сер. 17 в. и затем вытесняется с распространением естественнонаучной картины мира. Возрождение интереса к астрологии происходит после 1-й мировой войны, феномены астрологии связываются с тонкими космическими и биокосмическими ритмами и т. п. С сер. 20 в. астрология вновь приобрела популярность.

НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ ПО ХИМИИ , см. также ст. Нобелевские премии.

Copyright © 2019 www.accountingstudy.ru